Jump to Navigation

zorg

DE ZORG OP ONZE SCHOOL.

In het zorgplan staan de voorwaarden voor een verantwoorde zorg voor onze leerlingen beschreven.

Drie maal per jaar zijn er groepsbesprekingen waarin het welbevinden en de resultaten van de leerlingen besproken worden. Naar aanleiding van deze besprekingen worden er nieuwe groeps- en hulpplannen opgesteld.

Een paar keer per jaar wordt er een groepsbezoek gepland en worden de bevindingen besproken met de leerkracht.

De leerkrachten kunnen ook vragen om in de groep te komen observeren wanneer zij zich zorgen maken over de ontwikkeling en/of het welbevinden van een leerling. De resultaten van de observatie en de uit te zetten acties worden achteraf besproken.

Regelmatig ben ik ook buiten de school te vinden. Ik bezoek bijeenkomsten die te maken hebben met de ontwikkelingen binnen het onderwijs en bezoek externen die ons kunnen ondersteunen bij de te geven zorg.

Voor ouders die graag een gesprek willen met betrekking tot de zorg voor hun kind staat mijn deur altijd open! Welkom!

 

Leerlingenzorg:

De leerkracht is binnen de groep de eerste deskundige op didactisch en pedagogisch terrein.
Als een leerkracht zorgen heeft m.b.t. de ontwikkeling en/of het welbevinden van een leerling zal zij/hij daar actie op ondernemen.
Is er onvoldoende ontwikkeling of stagnatie waarneembaar dan kan de leerkracht besluiten de leerling in het wekelijkse paralleloverleg te bespreken. De coördinator zorg wordt hierover geïnformeerd. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht.
 
Komt de leerkracht niet of te weinig verder met het begeleiden/bijsturen van de leerling dan kan er besloten worden de leerling te bespreken met de zorgcoördinator.
 
De volgende stap is dat een coördinator in de groep komt observeren.
Na de observatie worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek waarin o.a. de observatie besproken zal worden.
We bespreken of ouders hun kind in deze observatie herkennen en hoe zij thuis hun opvoeding inzetten.
 
Er kan besloten worden een HP (hulpplan) in te zetten, waarmee gedrag/werkhouding/sociale vaardigheden/cognitieve vaardigheden specifiek extra aandacht krijgen.
Dit HP wordt met de leerling en de ouders besproken en na iedere periode indien nodig aangepast. Ook kan het zijn dat het gestelde doel bereikt is en het HP afgesloten kan worden. De leerling en ouders worden ook hiervan op de hoogte gesteld.
Als het ingezette HP te weinig vruchten afwerpt kan er in overleg met ouders besloten worden externe hulp in te zetten.
 
Tijdens de groepsbesprekingen, die 3x per jaar plaatsvinden, wordt de cognitieve en sociaal-/emotionele ontwikkeling besproken.
Tijdens de bespreking kan besloten worden een kindgesprek te initiëren. Dit gesprek, waar de quality-time leerkracht-leerling centraal staat, kan ervoor zorgen dat de leerkracht meer handvatten aangereikt krijgt om de leerling te begeleiden. Ook zorgen deze gesprekken ervoor dat het lijntje tussen de leerkracht en de leerling verdikt.
Het komt ook voor dat de coördinator zorg, op verzoek van de leerkracht, het kindgesprek vorm geeft.
Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt in ons leerlingvolgsysteem.
 
Aan het einde van het schooljaar vindt de groepsoverdracht plaats.
De leerkrachten van de verlatende en de ontvangende groep spreken dan alle leerlingen door. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leerlingdossier en  de (groeps)plannen. Ook worden de verdere leerlinggegevens vanuit  ParnasSys en de ontwikkelingslijnen in ZIEN bekeken. De leerkrachten uit groep 1/2 nemen ook de gegevens vanuit Kleuterplein door.
De coördinator zorg  sluit bij deze besprekingen aan wanneer de zorgleerlingen besproken worden.

Het bovenstaande staat ook beschreven in het Zorgplan 2015-2019.

Dit plan is openbaar en kunt u in z’n geheel vinden op de website.

In het beleidsplan staat beschreven dat groepen opnieuw ingedeeld kunnen worden als er binnen de parallelgroepen sprake is van te veel verschil in ontwikkeling/gedrag in vergelijking met de andere groep(en). Binnen de MR is dit protocol besproken en goedgekeurd.

 

Een open communicatie tussen ouders en school is essentieel om een zo optimaal mogelijke begeleiding te kunnen bieden!

De zorg op de Zeppelin, wij houden u op de hoogte!

 

Vriendelijke zorggroet,

Josefien Bouwknegt

Coördinator Zorg

ODS de Zeppelin

 

 

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut