Jump to Navigation

dalton

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet!

 
Wij kijken terug op een mooi begin van het schooljaar. We hebben niet stilgezeten op Daltongebied.
Het blijft belangrijk om elkaar iedere keer opnieuw de volgende vragen te stellen: waarom zijn wij een Daltonschool? Waarom willen wij werken met de daltonprincipes? Omdat wij geloven dat als je Dalton bent en niet alleen maar Dalton doet, de kinderen daar het gelukkigst van worden en zich dan ook het best kunnen ontwikkelen.
Dalton begint met vertrouwen en loslaten… en dat is niet altijd even gemakkelijk, daar kunt u als ouder vast over meepraten!
Maar wij hebben als team in ieder geval de intentie om uw kinderen te vertrouwen en ze ook stapje voor stapje los te laten, zodat zij een mooie weg kunnen volgen en zich kunnen ontwikkelen tot een volwassene zonder vrees.
 
Maar hoe ben je nu als school een goede Daltonschool? Door dingen op een daltonmanier aan te pakken… Maar wanneer is iets helemaal Dalton? Daar kan, denk ik, een sluitend antwoord op worden gegeven.
Een goede Daltonwerkwijze is een werkwijze, waarbij je goed doet voor de kinderen ook in de ogen van de kinderen. En of dat op elk moment van de dag lukt? Dat is in ieder geval het streven. Elke dag weer maak je als leerkracht keuzes en kijk je naar wat het beste past bij jouw groep of dat ene kind. Het ene jaar zal je op een andere manier werken dan het andere jaar, je hebt immers ook andere kinderen in de groep. Daarbij komt ook dat elke meester/juf zijn/haar eigen persoonlijkheid in zijn/haar werk stopt en die is bij iedereen verschillend. Wij willen dat elk kind uniek kan zijn, maar dit kan alleen als ook de leerkrachten zichzelf zijn in de groep.
Dus u zult dan ook verschillen tegenkomen en kunnen opmerken: “Hé, dat ging vorig schooljaar heel anders.” Wij willen u vragen om daar rekening mee te houden en wij willen u vragen om er zoveel mogelijk op te vertrouwen dat WAT wij doen in de groepen, we niet zomaar doen.
Dat wat zichtbaar is, is maar een fractie van dat wat er daadwerkelijk speelt.
Wij willen er als school voor waken dat we ons allerlei Daltonmaniertjes gaan aanwenden, die in sommige groepen misschien helemaal niet werken. Daarom stellen we ons keer op keer vragen als: “Waarom doen we dit? Willen we dit? Werkt dit?”
Deze vragen willen we ook vaker aan de kinderen gaan voorleggen.
 
Het komende jaar willen we daarom extra aandacht gaan geven aan reflecteren met de kinderen. Ook de weektaak zijn we onder de loep aan het nemen. We willen ervoor zorgen dat die straks zo in elkaar steekt dat de kinderen steeds meer zelf gaan plannen, waarbij ze uiteindelijk ook (deels) zelf hun doelen op kunnen stellen.
Dit alles wordt aangestuurd vanuit de Daltonwerkgroep die bestaat uit: Frans, Pascal, Sabrina V en Lonneke. Chaveli en Liesbeth sluiten hier ook zo nu en dan bij aan, omdat zij de opleiding tot daltonleerkracht volgen en zich ook extra aan het verdiepen zijn in het ontwikkelen van een nieuwe weektaak en in het reflecteren met kinderen.
Ik ben dit schooljaar gestart met de opleiding tot daltoncoördinator, want ik wilde graag mijn kennis en ervaring uitbreiden/uitwisselen op Daltongebied.
 
Ik voel me bevoorrecht dat ik met dit team en met uw kind(eren) mag samenwerken!
 
Lonneke Tack
Groepsleerkracht en Daltoncoördinator

 

Drie principes

Wij werken op onze school volgens de principes van Dalton. Een Daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om samen te werken aan een afgesproken taak. De drie principes zijn:

verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - samenwerken

Zij vormen de basis van ons daltononderwijs

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk zijn betekent dat de school uw kind verantwoordelijk maakt voor zijn eigen functioneren. Het kind moet leren verantwoordelijk te zijn voor werk en gedrag. Een kleuter kan uiteraard minder verantwoordelijk­heid aan dan een kind van twaalf. In op leeftijd en niveau aangepaste taken leert het kind met de verant­woordelijkheid om te gaan. De opdracht ligt deels vast. De vrije keuze ligt in:

  • het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken
  • het al of niet raadplegen en de keuze van de hulpbronnen
  • alleen werken of samenwerken met anderen
  • de tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed.

Verantwoordelijkheid is zichtbaar door de hele school door b.v. het gebruik van o.a. keuzewerk, weektaken en tijdens het werken op de gang het gebruik van smileys.

Zelfstandigheid
Plezier in leren verdwijnt als de kinderen steeds maar moeten luisteren naar de leerkracht om vervolgens te doen wat de leerkracht al bedacht of voorgedaan heeft. Wij willen dat de kinderen nieuwe dingen ontdekken zodat zij actief bezig kunnen zijn. De werkwijze in een Daltonschool geeft ze daarvoor de ruimte. Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen, leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Zelfstandigheid is iets anders dan dat de kinderen het  maar zelf moeten uitzoeken.

De leraar moet daarvoor zijn leerlingen goed kennen. Dan is hij/zij in staat een takenpakket samen te stellen dat kinderen de kans biedt zelfstandig problemen op te lossen.

Zelfstandig werken is zichtbaar door de hele school door b.v. het gebruik van het stoplicht als teken van uitgestelde aandacht, het gebruik van activiteitenborden in de onderbouw, de circuitvormen in de middenbouw en het werken aan topics en de rekenmolen in de bovenbouw.

Samenwerken
In het dagelijks is samenwerken heel belangrijk. Daarom leren de kinderen bij ons op school te werken in tweetallen, maar ook in kleine groepen. De kinderen leren niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar. Zij ontdekken zo ook dat er voor samenwerken sociale vaardigheden nodig zijn. Door samen te werken ontdekken zij zichzelf en hun mogelijkheden.

Kinderen leren dat samenwerken iets anders is dan afkijken of voorzeggen. Om te voorkomen dat kinderen meeliften op de inspanningen van anderen, en om te bevorderen dat iedereen zijn eigen leerweg volgt, zal de leerkracht de leerprocessen zo inrichten dat ieders individuele inspanning zichtbaar blijft.

Uiteraard is samenwerken niet altijd nodig en soms ook niet wenselijk. Als een kind aangeeft een opdracht liever alleen te willen doen is dit ook mogelijk.

Samenwerking is zichtbaar door de hele school door b.v. de inrichting van het gebouw, de tafels staan in groepjes, het gebruik van een maatjessysteem en natuurlijk de vele verwerkingsvormen waarbij de leerkracht stimuleert dat de kinderen samen werken aan een taak.  

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut