Daltononderwijs

ODS de Zeppelin is een Daltonschool. Dat betekent dat wij werken via de  Daltonprincipes waarbij de onderstaande pijlers voor ons leidend zijn. 

Verantwoordelijkheid

Op ODS De Zeppelin vinden wij het belangrijk dat een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Daarom maken leerkracht en leerling samen afspraken over de leerstof. De leerkrachten bepalen in eerste instantie welke leerstof de leerling nodig heeft. De leerlingen schatten zelf in wat ze nodig hebben om een taak te kunnen doen en hoeveel tijd ze eraan willen besteden. Achteraf moet de leerling kunnen vertellen wat er goed is gegaan en wat het de volgende keer beter zou kunnen doen. De leerlingen leren stap voor stap met deze vrijheid om te gaan. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer.

Samenwerken

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving, leren onze kinderen samen te werken. Daarom wordt op ODS De Zeppelin veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes en tweetallen. In de groepen werken de kinderen samen aan een les of opdracht. Ook werken wij groepsoverstijgend. Dit betekent dat we kinderen uit verschillende groepen laten samenwerken aan een opdracht (denk aan handvaardigheid, begrijpend lezen etc.). Al doende leren onze kinderen zo om te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

Zelfstandigheid

Doormiddel van ons daltononderwijs willen wij kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig denken en handelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg leren hoe zij moeten leren, wat ze (extra) moeten oefenen en hoe ze deze keuzes moeten maken. Op ODS De Zeppelin geloven wij dat ieder kind zijn eigen kwaliteiten heeft. Daarom kiezen wij er, doormiddel van ons daltononderwijs voor, om kinderen de optimale kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Om die reden wordt er op onze school veel zelfstandig gewerkt. De rol van onze leerkrachten is om de leerling te begeleiden en te coachen tijdens dit zelfstandig werken. Wij geloven dat zelfstandigheid succesvol kan groeien als de kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen en goed begeleid worden. 

Reflectie

Nadenken over eigen gedrag en eigen werk vinden wij op ODS De Zeppelin erg belangrijk! Daarom reflecteren we regelmatig met de groep, maar reflecteren de kinderen ook op hun eigen leerproces door middel van de weektaak. Leerlingen leren vooraf een inschatting te maken van het eigen werk en gedrag. Achteraf evalueren de kinderen met de leerkracht hoe ze hebben gewerkt en wat het resultaat is. Door de evaluaties zijn de kinderen betrokken bij hun eigen leerproces en leren ze goed kijken naar zichzelf. Zo worden onze kinderen zich bewust van zichzelf (en hun gedrag) en ontwikkelen ze een kritische kijk op de wereld. 

Effectiviteit

Effectief onderwijs houdt in dat onze kinderen bewust werken aan gestelde leerdoelen. Dit doen we door bovenstaande pijlers op de juiste momenten in te zetten. Zo werken de kinderen, al dan niet samen, aan de leerdoelen en dragen ze verantwoordelijkheid voor het behalen hiervan. Daarnaast worden de leerdoelen, zo nodig, aangepast aan de leerbehoeften van ieder kind en zorgt de inzet van de kinderen, op een effectieve manier, voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Erasmusklas en Plusklas

Is uw kind hoog- of meerbegaafd?  Dan kan uw kind één dag per week les krijgen in de Erasmusklas die komend schooljaar op de Zeppelin zal zijn. Dit aanbod geldt voor een beperkt aantal leerlingen vanaf groep 5. Eén dag per week krijgen de leerlingen les in een setting met gelijkgestemden en volgen de rest van de week onderwijs op de eigen school. De Erasmusklas biedt de leerlingen een verrijkende en verdiepende onderwijs / leeromgeving. De zorgcoördinator en de leerkracht bepalen of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing in de Erasmusklas. Deze plaatsing geldt voor één leerjaar. 

Een alternatief voor de Erasmusklas is onze Plusklas. Dit is een gemengde groep kinderen (groep 5 t/m 7) die op verschillende terreinen uitgedaagd worden.

Alle kinderen nemen deel aan de klusklas. Dit is een praktische les waarin uw kind leert hoe bepaalde taken en klussen uitgevoerd moeten worden. Het doel van de klusklas is om uw kind te helpen de creativiteit en het probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.

Klusklas

Burgerschap

Burgerschapsonderwijs bereidt uw kind voor op een rol als actieve en verantwoordelijke burger in onze samenleving. Het is gericht op het ontwikkelen van bewustzijn en begrip van politieke, sociale en morele waarden die de basis vormen van onze maatschappij.

Victor de Verkenner

Heeft u uw kind bij ons op school aangemeld? Vanaf 3,5 jaar mag uw zoon of dochter naar onze Victor de Verkenner groep. In deze groep kan uw kind alvast wennen aan de nieuwe school, de meesters en juffen en de andere kinderen.

Dit gebeurt spelenderwijs. Op vrijdagochtend komen we bij elkaar in een speelruimte in de nieuwe school en dan doen we leuke spelletjes, we knutselen en zingen. Tegelijkertijd leert uw kind hoe het is om in een klas te zitten en hoe we in de klas met elkaar omgaan. Zo leert uw kind alvast de toekomstige juffen en klasgenootjes kennen.

Engels

Uw kind krijgt vanaf groep 1 Engelse les. Jonge kinderen hebben het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. In de onderbouw (groep 1 t/m 4) wordt met het uitgangspunt ‘English is Fun’ begonnen, waarbij de nadruk ligt op het luisteren, begrijpen en spreken. Van spelenderwijs leren in de onderbouw wordt geleidelijk toegewerkt naar Engels als ‘echt’ schoolvak in de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Lees- en schrijfvaardigheid worden belangrijk, en ook zullen er activiteiten in het Engels gedaan worden. Wij streven naar een hoge kwaliteit van ons onderwijs, daarom hebben wij ons voor Engels aangesloten bij Early Bird. Meer informatie is te vinden op www.earlybirdie.nl

Geluk

Het geluk van uw kind staat op ODS De Zeppelin voorop. Kinderen kunnen zich alleen ten volste ontwikkelen als er een fijne en veilige sfeer op school heerst waar de kinderen “gezien” worden en mogen zijn wie ze zijn. Op de Zeppelin werken wij met de ‘Gelukskoffer’. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie. Zeven thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk?, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven.

ODS De Zeppelin is onderdeel van OZHW. Binnen deze onderwijsgroep vallen scholen van zowel basis- als voorgezet onderwijs, waardoor doorstroming van groep 8 naar de brugklas gemakkelijk verloopt. OZHW staat voor kwaliteit en samen leren en ontwikkelen als mens en burger.

Onderwijsgroep OZHW maakt onderdeel uit van de opleidingsschool Boss po. Samen met Hogeschool Rotterdam leiden wij jaarlijks zo’n 100 studenten op tot leraar basisonderwijs. 

Studenten die deelnemen aan de opleidingsschool kunnen ook gebruik maken van het leer-werktraject bij OZHW. Werken en leren tegelijkertijd. Zo hebben we al goede ervaringen op kunnen doen met zij-instromers. Hiermee proberen we kwalitatief goede studenten te trekken die aan een heroriëntering toe zijn op hun eigen werkloopbaan. 

Iedere OZHW-school heeft een schoolopleider, die leraren in opleiding (en startende leraren) coacht, zodat zij alle tools beheersen om het vak van leraar succesvol uit te kunnen voeren. 

Alle vacatures van OZHW zijn terug te vinden via de knop hieronder.

 

Wil je stage lopen op de Zeppelin, neem dan contact op met Daniëlla Kropmans via daniella.kropmans@ozhw.nl.

Of gebruik het onderstaande contactformulier:
Stage lopen formulier
SideMenu